Imagine you are driving a yellow car

Julian Opie - Imagine you are driving a yellow car
Imagine you are driving a yellow car
Aluminium, paint and vinyl
142.0 x 370.0 x 140.0 cm